Tuesday, July 04, 2006

Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt "Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020"

Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt "Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020"
16/05/2005, 15:23:30 GMT+7 Gửi bài viết qua e-mail

"Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020" đã được Thủ Tướng Chính phủ quyết định phê duyệt

Ngày 03 tháng 01 năm 2006, Thủ Tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 01/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020". Toàn văn nội dung Chiến lược đã đăng trên Công báo số 17+18 ngày 13/1/2006. (Download để xem văn bản).

Chiến lược đã khẳng định công cuộc ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình và phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Ứng dụng và phát triển năng lượng nguyên tử phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người và môi trường và trên cơ sở đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm tranh thủ tri thức, công nghệ và đầu tư. Quyết tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành cùng với việc huy động được sức mạnh của toàn xã hội là điều kiện quyết định sự thành công của chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử. Việt Nam đang từng bước xây dựng và phát triển ngành công nghiệp công nghệ hạt nhân có đóng góp hiệu quả trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước. Đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam và đưa vào vận hành an toàn, khai thác hiệu quả. Đồng thời, xây dựng hạ tầng cơ sở vững chắc cho chương trình dài hạn về phát triển điện hạt nhân.

Nội dung Chiến lược gồm 3 chương:
Chương I: Tình hình và triển vọng ứng dụng NLNT
Chương II: Quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ ứng dụng NLNT
ở Việt Nam;
Chương III: Giải pháp thực hiện Chiến lược
.

Download để xem:

- Quyết định phê duyệt "Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020".

- "Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2020" .

Bộ phận Thông tin, Viện NLNTVN

0 Comments:

Post a Comment

<< Home